หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหนองมะโมง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
ABOUT US
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองมะโมง
Nong Mamong Subdistrict Municipality
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
NEWS
เทศบาลตำบลหนองมะโมง ยินดีให้บริการ ติดต่อได้ที่ 056-466984 - 5 ค่ะ
 
VISION
วิสัยทัศน์
ทต.หนองมะโมง
"โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า
พัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการเกษตร
วัฒนธรรมและการศึกษา
นำพาคุณภาพชีวิตมั่นคง"
นายชูชีพ สุพบุตร  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองมะโมง  
   
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
    ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
    ส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรและการสร้างค่านิยมที่จะไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
    ส่งเสริมการเรียนรู้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
    ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง
    ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้วยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สตรีและเด็ก
    ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    สนับสนุนคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง และส่งเสริมการกีฬาสู่อาชีพ
    สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
    สนับสนุนการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้กลยุทธ์ 3 R (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่)
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
  Strategies
 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นการพัฒนา
  มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน รางระบายน้ำพร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐาน การสัญจรไป – มา สะดวกและปลอดภัย
  ปรับปรุงระบบประปา โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาด เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือน ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาเดิมให้ดีมีมาตรฐาน
  พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งผิวดินและใต้ดิน เช่น สระเก็บน้ำ บ่อน้ำ คลองส่งน้ำ ฝายทดน้ำ
บ่อบาดาล ให้มีปริมาณน้ำพอเพียงต่อการทำการเกษตรอุปโภคและบริโภค
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
  Strategies
 
ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
ประเด็นการพัฒนา
  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอนให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานมีศักยภาพทัดเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น
  ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีต่างๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว
ผู้สูงอายุ ตักบาตรเทโว ประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไป
  ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่กับชุมชนตลอดไป
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
  Strategies
 
ด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นการพัฒนา
  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ส่งเสริมสนับสนุนการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
  Strategies
 
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนา
  ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน รักษาความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
  ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์ แข็งแรงทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา
  จัดให้มีมาตรการที่รวดเร็วเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดทุกชนิด ซึ่งอาจติดต่อได้ภายในเขตพื้น
  ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
  Strategies
 
ด้านการกีฬาและนันทนาการกีฬา
ประเด็นการพัฒนา
  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีมุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
  ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองมะโมง ให้ได้มาตรฐานมีอุปกรณ์ในการเล่นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  Strategies
 
ด้านสังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
ประเด็นการพัฒนา
  ส่งเสริมดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้
  ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลทุกคนและ
ทั่วถึง
  ส่งเสริมปลูกฝัง ความรักสามัคคี จัดระเบียบชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
  ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และให้ความร่วมมือส่วนราชการต่างๆตลอดจนรณรงค์สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา อาชญากรรม โจรกรรม และยาเสพติดให้ไม่มีในพื้นที่
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
  Strategies
 
ด้านการเมือง การบริหาร
ประเด็นการพัฒนา
  บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
  เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลหนองมะโมง ปรับปรุงสถานที่ทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมาตรฐานสะดวกและรวดเร็ว
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ
  มุ่งเน้นให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยถือเอาประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ อันประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยสนับสนุนการศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษาอบรม หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ
มีความคล่องตัวในการทำงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม และผลงานที่เป็นเลิศ เพื่อรองรับการบริการในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาค
ประชาสังคม
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองมะโมง
ยินดีรับใช้ประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  เทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120
  โทรศัพท์ : 056-466-984 - 5 โทรสาร : 056-466-984 - 5
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองมะโมง
  จำนวนผู้เข้าชม 2,843,082 เริ่มนับ 6 ก.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
สายตรงนายก
โทร :
081-039-0600
รับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์จากประชาชน
แผนผังเว็บไซต์  
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10