หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลหนองมะโมง
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
 
Hot News
เทศบาลตำบลหนองมะโมง ยินดีให้บริการ ติดต่อได้ที่ 056-466984 - 5 ค่ะ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 

โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า พัฒนาแหล่งน้ำ

ส่งเสริมการเกษตร วัฒนธรรมและการศึกษา

นำพาคุณภาพชีวิตมั่นคง

 
พันธกิจ
 
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
    ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร
    ส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรและการสร้างค่านิยมที่จะไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว
    ส่งเสริมการเรียนรู้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
    ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง
    ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้วยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สตรีและเด็ก
    ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
    สนับสนุนคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง และส่งเสริมการกีฬาสู่อาชีพ
    สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม
    สนับสนุนการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ
    ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    ส่งเสริมและสนับสนุน ฟื้นฟู สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้กลยุทธ์ 3 R (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่)
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
  ประเด็นการพัฒนา
 
    มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน รางระบายน้ำพร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
ทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐาน การสัญจรไป – มา สะดวกและปลอดภัย
    ปรับปรุงระบบประปา โดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาด เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือน ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาเดิมให้ดีมีมาตรฐาน
    พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำในพื้นที่ทั้งผิวดินและใต้ดิน เช่น สระเก็บน้ำ บ่อน้ำ คลองส่งน้ำ ฝายทดน้ำ บ่อบาดาล ให้มี
ปริมาณน้ำพอเพียงต่อการทำการเกษตรอุปโภคและบริโภค
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี
 
  ประเด็นการพัฒนา
 
    ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ให้มีการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอนให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
    พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานมีศักยภาพทัดเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น
    ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีต่างๆ เช่น งานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตักบาตรเทโว ประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไป
    ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่กับชุมชนตลอดไป
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
ด้านเศรษฐกิจ
 
  ประเด็นการพัฒนา
 
    ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี วิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมสนับสนุนการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยา
ฆ่าแมลง
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
  ประเด็นการพัฒนา
 
    ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน รักษาความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี
    ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์ แข็งแรงทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา
    จัดให้มีมาตรการที่รวดเร็วเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดทุกชนิด ซึ่งอาจติดต่อได้ภายในเขตพื้นที่
    ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
ด้านการกีฬาและนันทนาการกีฬา
 
  ประเด็นการพัฒนา
 
    ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีมุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
    ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลหนองมะโมงให้ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์ในการเล่นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 17120 โทรศัพท์ : 056-466-984 - 5 โทรสาร : 056-466-984 - 5
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหนองมะโมง
จำนวนผู้เข้าชม 494,375 เริ่มนับ 30 มี.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10